OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

Obvezne izbirne vsebine (OIV) opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah. To so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije. V gimnazijskem programu obsegajo 300 ur, in sicer

 • v 1. letniku 90 ur,
 • v 2. letniku 90 ur,
 • v 3. letniku 55 ur (+ 35 ur Aktivnega državljanstva) in
 • v 4. letniku 30 ur.

OIV se delijo na:      

 1. vsebine, obvezne za vse dijake gimnazije,
 2. vsebine, obvezne za dijake določenega tipa gimnazije,
 3. vsebine po dijakovi prosti izbiri.

Šola z izbiro ponudbe in načinom izvedbe sooblikuje lastno podobo in prepoznavnost; ponudbo predstavi v Katalog OIV.

 

1. VSEBINE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE GIMNAZIJE

Te vsebine so v dogovorjenem minimalnem obsegu obvezne za dijake vseh tipov gimnazij. Izvede in/ali organizira jih šola, praviloma tako, da lahko dijak v prvih treh letnikih vsako leto opravi vsaj tretjino ur vsebin, obveznih za vse.

Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne vsebine (skupaj najmanj 110 ur) iz naslednjega sklopa:

 • državljanska kultura  (najmanj 15 ur),
 • knjižnična informacijska znanja (najmanj 15 ur),
 • kulturno-umetniške vsebine (najmanj 15 ur),
 • športni dnevi  (najmanj 35 ur),
 • zdravstvena vzgoja (najmanj 15 ur),
 • vzgoja za družino, mir in nenasilje (najmanj 15 ur).

 

2. VSEBINE, OBVEZNE ZA DIJAKE DOLOČENEGA TIPA GIMNAZIJE

 Dijaki Umetniške gimnazije so do zaključka šolanja dolžni opraviti tudi:

 • likovna smer: obisk likovnih razstav, tečaj fotografiranja (skupaj 60 ur),
 • dramsko-gledališka smer: anatomija govoril in higiena govora (skupaj 4 ure).

 

3. VSEBINE PO DIJAKOVI PROSTI IZBIRI

Šola ponuja različne vsebine, predstavljene v Katalogu OIV, ki jih izvaja, če se nanje prijavi dovolj dijakov v skladu z normativi za oblikovanje skupin. V skladu s Šolskimi pravili ocenjevanja znanja se dijaku lahko prizna opravljene vsebine iz sklopa proste izbire v obsegu 50 % vseh za šolsko leto predpisanih ur, tudi če jih ni opravil  v  organizaciji šole, če na ustreznem obrazcu s priloženimi dokazili uveljavlja:

 • šolanje v glasbeni šoli,
 • organizirane športne in plesne treninge,
 • aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,
 • tečaje tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,
 • aktivno udeležbo v šolskem krožku,
 • gledališke, filmske in glasbene abonmaje,
 • raziskovalne naloge,
 • tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov)
 • pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
 • tekmovanja v znanju,
 • organizirano prostovoljno socialno delo,
 • sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ipd.),
 • druge vsebine po presoji šole.
Dostopnost