ŠOLSKI SKLAD GIMNAZIJE NOVA GORICA

Na  podlagi sprememb 135. člena ZOFVI-M z dne 29. 10. 2021 je Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica 21. 12. 2021 sprejel Sklep o ukinitvi dobrodelnega sklada “Zlati oreh” in ustanovitvi Šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica. Sredstva na računu Dobrodelnega sklada se prenesejo v Šolski sklad. 

Šolski skladi srednjih šol so postali obvezni leta 2008. Na Gimnaziji Nova Gorica je sklad pričel delovati s Sklepom o ustanovitvi šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica 13. 10. 2008.

Iz sredstev šolskega sklada se financirajo:

  • dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev ,
  • nakup nadstandardne opreme in financiranje dejavnosti za zviševanje standarda pouka,
  • udeležba dijakov iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih iz prejšnjega stavka so lahko tisti dijaki, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij, vključno z donacijami iz naslova dohodnine, zapuščin in drugih virov. Upravlja in vodi ga Upravni odbor, ki je sestavljen iz 3 predstavnikov staršev, 3 predstavnikov delavcev šole in 1 predstavnika dijakov. Predsednica upravnega odbora je prof. Lorna Atanasovski, predstavnica delavcev. S poslovanjem šolskega sklada se redno seznanjajo dijaška skupnost Gimnazije, svet staršev in svet zavoda. Pri nabavah iz sredstev šolskega sklada se vedno upoštevajo predlogi dijakov, staršev in zaposlenih na šoli.

Od leta 2022 znaša priporočeni prostovoljni prispevek, ki ga starši poravnajo po položnici v enem ali več obrokih, 50 EUR, vendar pa vsak prispeva po svojih zmožnostih in presoji. 

O delovanju sklada so starši obveščeni na roditeljskih sestankih in sestankih sveta staršev. Delovanje Šolskega sklada podrobneje določajo Pravila šolskega sklada.

Predloge za nabave iz sredstev šolskega sklada se pričnejo zbirati v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Predloge dijakov zbirajo oddelčne skupnosti in jih nato uskladijo in določijo prioritete na sestanku dijaške skupnosti, starši na roditeljskih sestankih in sestanku sveta staršev, delavci šole na pedagoških konferencah. Vse predloge se obravnava na UO ŠS in se nato s konsenzom predlaga UO Šolskega sklada. Od šol. l. 2014/15 se načrti porabe sredstev pripravljajo za šolsko leto.

 

Člani UO šolskega sklada v mandatnem obdobju 29. 3. 2022 – 28. 3. 2026

Nagovor staršem in skrbnikom k vplačilu v Šolski sklad 

TRR za nakazilo vplačil v Šolski sklad:

SI56 01100 603 0695 382

Sklic – referenca: SI 00 922000

Vloga za dodelitev sredstev dijakom iz socialno manj spodbudnih okolij

Predlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada (obrazec z navodili) – nadstandard

Načrti porabe sredstev iz šolskega sklada:

2017/18; 2016/17; 2015/16;  2014 (2014/15); 2013; 2012; 2011

Poročila o delu Šolskega sklada:

2022/23 ; 2021/22; 2017/18; 2016/17 2015/16; 2014/15;  2013/14; 2012/13; 2011/12

Poročila o porabi sredstev iz šolskega sklada:

2017/18 ; 2016/17; 2015/16; 2014; 2013; 2012; 2011

S svojim prispevkom starši uresničujejo male in velike želje svojih otrok – naših dijakov in prispevajo h kvalitetnejšemu pouku in izvedbi dodatnih nadstandardnih dejavnosti. Verjamemo, da bodo s svojimi prostovoljnimi prispevki pomagali še naprej.

 

DOBRODELNI SKLAD ZLATI OREH

Na podlagi sprememb 135. člena ZOFVI-M z dne 29. 10. 2021 je Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica 21. 12. 2021 sprejel Sklep o ukinitvi dobrodelnega sklada “Zlati oreh” in ustanovitvi Šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica. Sredstva na računu Dobrodelnega sklada se prenesejo v Šolski sklad. 

 

 

 

 

Dostopnost