PROGRAMI IN VPIS

KOLEDAR VPISA V GIMNAZIJSKE PROGRAME (šolsko leto 2024/25)

Dan odprtih vrat 7. 12. 2023
Informativna dneva 16. in 17. 2. 2024
Prijave za opravljanje preizkusa  likovne nadarjenosti do 4. 3. 2024
Posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev za športni oddelek do 4. 3. 2024
Preizkus likovne nadarjenosti za gimnazijo likovne smeri

14. 3. 2024 ob 9.00

 

Ugotavljanje vpisnih pogojev za športni oddelek z razgovori med 8. in 20. 3. 2024
Izdaja potrdil o izpolnjevanju vpisnih pogojev  za športni oddelek do 28. 3. 2024
Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti do 28. 3. 2024
Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 2. 4. 2024
Javna objava številčnega stanja prijav 8. 4. 2024 do 16.00
Morebitni prenosi prijav do 23. 4. 2024 do 15.00
Javna objava omejitve vpisa do 24. 5. 2024
Vabila k vpisu začetek junija 2024
Vpis (brez omejitve vpisa) med 17. in 21. 6.  2024 do 14.00

Informacije o vpisu: Lea Okretič – 05 33 58 424, vpis@gimng.si, Nadja Šuligoj Kunilo – 05 33 58 413, vpis@gimng.si in Nataša Finžgar –  05 335 8437, vpis@gimng.si

PROGRAM GIMNAZIJA (splošna gimnazija in športni oddelek)

Dijaki si v programu gimnazija pridobijo široko splošno izobrazbo. V času šolanja usvojijo znanja vseh naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter se naučijo dveh ali treh tujih jezikov izmed šestih, ki jih ponuja šola. Ob tem razvijajo veščine raziskovanja, ustvarjalnost, kritično mišljenje in ustrezno odzivanje na impulze okolja.

Vključitev v športni oddelek gimnazije zagotavlja nadarjenim športnikom možnost razvoja športne kariere kljub šolanju po gimnazijskem programu. Oddelki so številčno manjši (do 22 dijakov), za uspešno delovanje in usklajevanje športnih in učnih aktivnosti skrbita športni in pedagoški koordinator. Dijaki imajo zaradi športnih obremenitev možnost dodatnega dela z učitelji.

Izpolnjevanje športnih pogojev

Učenci, ki se bodo prijavili v športne oddelke izobraževalnih programov, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Šoli pa morajo predložiti naslednja dokazila:

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci šola izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Gimnazijski izobraževalni programi  spodbujajo ustvarjalnost in razvijajo znanja, sposobnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki je osnova za vse usmeritve univerzitetnega študija.

Izobraževanje po gimnazijskih programih se zaključi z maturo, ki jo dijaki  opravljajo iz petih predmetov, treh obveznih in dveh izbirnih. Obvezni predmeti so slovenščina, matematika in tuj jezik. Izbirni predmeti se razlikujejo glede na program: v programu splošne gimnazije in športnega oddelka lahko dijaki izberejo vse predmete, ki jih poslušajo v času šolanja, za katere se izvaja maturitetni izpit in priprave nanje zadoščajo maturitetnemu standardu. V programih umetniške gimnazije je izbira nekoliko ožja, prilagojena strokovnemu področju usmeritve.

PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Umetniška gimnazija likovne smeri omogoča razvoj potencialov likovno nadarjenih dijakov, ki pridobijo vpogled v razvoj likovne tvornosti in s tem razvijajo odnos do umetnostne dediščine, obenem pa usvojijo specialna znanja in veščine na vseh področjih likovnega ustvarjanja: od risbe, slike, grafike, plastičnega in prostorskega oblikovanja, oblikovanja vizualnih komunikacij in industrijskega oblikovanja, do sfere novih medijev.

Posebni vpisni pogoj predstavlja uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti, ki po prijavi kandidatov zajema risanje po modelu, ploskovno-barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski preizkus in preizkus likovne ustvarjalnosti.

Umetniška gimnazija – smer gledališče in film (prvi vpis za šolsko leto 2017/18) je posodobljen in razširjen program umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri, ki omogoča pridobiti več splošnih znanj s področja humanistike in enako število ur drugega tujega jezika kot v programu splošne gimnazije. V strokovnem delu 1. in 2. letnika dijakom nudi temeljna znanja in veščine s področja gledališča in filma, v 3. in 4. letniku pa, odvisno od odločitve dijaka, poglobljeno spoznavanje enega ali drugega področja.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto, od oktobra do maja. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po programu MT, lahko pristopijo k splošni maturi. Maturitetni tečaj odpira vrata vsem, ki želijo nadaljevati šolanje na višji ali visokošolski oz. univerzitetni ravni in so uspešno zaključili enega od teh izobraževanj:

  • srednjo poklicno šolo
  • srednjo tehniško oz. strokovno izobraževanje
  • tretji letnik gimnazije in prekinili izobraževanje za najmanj eno leto
  • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije
  • osnovnošolsko izobraževanje in opravili preizkus znanja tretjega letnika gimnazije

Več o programu in vpisu v maturitetni tečaj.

Prijavnica

PROGRAM GIMNAZIJA (t. i. splošna gimnazija)

Predmetnik programa gimnazija

PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Predmetnik programa umetniška gimnazija

Dostopnost