SVET ZAVODA

je organ upravljanja zavoda, katerega sestavo, volitve članov in pristojnosti določa Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. Delovanje Sveta zavoda Gimnazije Nova Gorica podrobneje ureja Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Gimnazija Nova Gorica” in Poslovnik Sveta zavoda Gimnazije Nova Gorica.

Svet zavoda sestavlja 5 predstavnikov zaposlenih, trije predstavniki staršev dijakov, 2 predstavnika ustanovitelja, en predstavnik lokalne skupnosti in dva predstavnika dijakov.

SVET STARŠEV

ki skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev dijakov, sestavljajo predstavniki staršev. Vsak oddelek gimnazije  zastopa po en predstavnik, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta. Svet staršev ima svoje predstavnike tudi v svetu zavoda, komisiji za prehrano in v upravnem odboru šolskega sklada.

Delovanje Sveta staršev podrobneje ureja Poslovnik sveta staršev. V skladu z zakonom šola zagotavlja podporo delovanju sveta staršev.

 

KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO

Od maja 2010 je v veljavi Zakon o šolski prehrani, ki za dijake srednjih šol uveljavlja možnost subvencionirane prehrane (ceno malice določi pristojno ministrstvo). Najnižja subvencija znaša 1/3 cene malice, najvišja pa je polna subvencija, kjer je malica za dijaka v celoti brezplačna. Dijaki in starši naše šole so o načinu prijave na malico in možnostih uveljavljanja subvencionirane prehrane obveščeni ob vpisu na šolo.

Na šoli je prehrana organizirana v času odmora za malico v šolski restavraciji Alfa. Dijaki imajo možnost koriščenja tople ali hladne, mesne ali brezmesne malice.

Način prijave in odjave malice in s tem povezanimi stroški staršev je predpisan z Zakonom o šolski prehrani in Pravili šolske prehrane Gimnazije Nova Gorica. Na naši šoli so odjave malice avtomatizirane in potekajo preko spletne strani šole oz. spletnega portala.

Dijaki in starši lahko svoje predloge, pripombe in mnenja glede šolske malice posredujejo Komisiji za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo po en predstavnik dijakov, staršev in delavcev šole ter organizator šolske prehrane. Delo komisije vodi prof. Irena Zuljan.

Na šoli se trudimo, da so malice zdrave in raznolike, kar nam v veliki meri uspeva prav zaradi  pobud in predlogov dijakov in njihovih staršev.

Dostopnost