PROGRAMI IN VPIS

KOLEDAR VPISA V GIMNAZIJSKE PROGRAME (šolsko leto 2021/22)

Dan odprtih vrat 9. 12. 2021
Informativni dnevi 11. in 12. 2. 2022
Prijave za opravljanje preizkusa  likovne nadarjenosti do 2. 3. 2022
Posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev za športni oddelek do 2. 3. 2022
Preizkus likovne nadarjenosti za gimnazijo likovne smeri 16. 3. 2022 
Ugotavljanje vpisnih pogojev za športni oddelek z razgovori od 11. do 21. 3. 2022
Izdaja potrdil o izpolnjevanju vpisnih pogojev  za športni oddelek do 28. 3. 2022
Izdaja potrdil o opravljenem preizkusu likovne nadarjenosti do 28. 3. 2022
Prijavljanje za vpis v 1. letnik do 4. 4. 2022
Javna objava številčnega stanja prijav 8. 4. 2022
Morebitni prenosi prijav do 25. 4. 2022 do 14.00
Javna objava omejitve vpisa 24. 5. 2022
Vabila k vpisu začetek junija 2022
Vpis (brez omejitve vpisa) med 16. in 21. 6.  2022

Informacije o vpisu: Teja Puc – 05 33 58 424, vpis@gimng.si in Nadja Šuligoj Kunilo – 05 33 58 413, vpis@gimng.si

PROGRAM GIMNAZIJA (splošna gimnazija in športni oddelek)

Dijaki si v programu gimnazija pridobijo široko splošno izobrazbo. V času šolanja usvojijo znanja vseh naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter se naučijo dveh ali treh tujih jezikov izmed šestih, ki jih ponuja šola. Ob tem razvijajo veščine raziskovanja, ustvarjalnost, kritično mišljenje in ustrezno odzivanje na impulze okolja.

Vključitev v športni oddelek gimnazije zagotavlja nadarjenim športnikom možnost razvoja športne kariere kljub šolanju po gimnazijskem programu. Oddelki so številčno manjši (do 22 dijakov), za uspešno delovanje in usklajevanje športnih in učnih aktivnosti skrbita športni in pedagoški koordinator. Dijaki imajo zaradi športnih obremenitev možnost dodatnega dela z učitelji.

Izpolnjevanje športnih pogojev

Učenci, ki se bodo prijavili v športne oddelke izobraževalnih programov, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Šoli pa morajo predložiti naslednja dokazila:

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci šola izda potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Gimnazijski izobraževalni programi  spodbujajo ustvarjalnost in razvijajo znanja, sposobnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju. Gimnazija zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki je osnova za vse usmeritve univerzitetnega študija.

Izobraževanje po gimnazijskih programih se zaključi z maturo, ki jo dijaki  opravljajo iz petih predmetov, treh obveznih in dveh izbirnih. Obvezni predmeti so slovenščina, matematika in tuj jezik. Izbirni predmeti se razlikujejo glede na program: v programu splošne gimnazije in športnega oddelka lahko dijaki izberejo vse predmete, ki jih poslušajo v času šolanja, za katere se izvaja maturitetni izpit in priprave nanje zadoščajo maturitetnemu standardu. V programih umetniške gimnazije je izbira nekoliko ožja, prilagojena strokovnemu področju usmeritve.

PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Umetniška gimnazija likovne smeri omogoča razvoj potencialov likovno nadarjenih dijakov, ki pridobijo vpogled v razvoj likovne tvornosti in s tem razvijajo odnos do umetnostne dediščine, obenem pa usvojijo specialna znanja in veščine na vseh področjih likovnega ustvarjanja: od risbe, slike, grafike, plastičnega in prostorskega oblikovanja, oblikovanja vizualnih komunikacij in industrijskega oblikovanja, do sfere novih medijev.

Posebni vpisni pogoj predstavlja uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti, ki po prijavi kandidatov zajema risanje po modelu, ploskovno-barvni preizkus, konstrukcijsko-prostorski preizkus in preizkus likovne ustvarjalnosti.

Umetniška gimnazija – smer gledališče in film (prvi vpis za šolsko leto 2017/18) je posodobljen in razširjen program umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri, ki omogoča pridobiti več splošnih znanj s področja humanistike in enako število ur drugega tujega jezika kot v programu splošne gimnazije. V strokovnem delu 1. in 2. letnika dijakom nudi temeljna znanja in veščine s področja gledališča in filma, v 3. in 4. letniku pa, odvisno od odločitve dijaka, poglobljeno spoznavanje enega ali drugega področja.
Več informacij o programu.

MATURITETNI TEČAJ (MT)

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto, od oktobra do maja. Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po programu MT, lahko pristopijo k splošni maturi. Maturitetni tečaj odpira vrata vsem, ki želijo nadaljevati šolanje na višji ali visokošolski oz. univerzitetni ravni in so uspešno zaključili enega od teh izobraževanj:

  • srednjo poklicno šolo
  • srednjo tehniško oz. strokovno izobraževanje
  • tretji letnik gimnazije in prekinili izobraževanje za najmanj eno leto
  • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije
  • osnovnošolsko izobraževanje in opravili preizkus znanja tretjega letnika gimnazije

Prijavnice sprejemamo do 5. 9. 2022. Informativni dan bo 24. avgusta 2022 ob 14.00 v učilnici U12. Povezava bo objavljena na www.gimng.si ali pošljite mail za povezavo na vpis@gimng.si.

Več o programu in vpisu v maturitetni tečaj.

Predstavitvena zloženka

Prijavnica

PROGRAM GIMNAZIJA (t. i. splošna gimnazija)

Predmetnik programa gimnazija

PROGRAM UMETNIŠKA GIMNAZIJA

Predmetnik programa umetniška gimnazija

Dostopnost