ZAKONODAJA IN DOKUMENTI

Temeljni predpisi in nanje vezani podzakonski predpisi, ki urejajo področje srednješolskega izobraževanja, so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Delovanje šole je dodatno urejeno z internimi akti. Za uspešno sodelovanje dijakov, staršev, zaposlenih in zunanjih deležnikov objavljamo najpomembnejše pravne akte, urejene po kategorijah, in jim dodali obrazce, potrebne za izpeljavo nanje vezanih postopkov.

Obrazce tiskajte obojestransko!

Kategorija

Zakon ali podzakonski predpis

Interni dokumenti

Obrazci

Splošno

Zakon o gimnazijah

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda “Gimnazija Nova Gorica”

Seznam drugih dejavnosti

Katalog IJZ

Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest
in prilogi:
Seznam delovnih mest in opis del in nalog

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Pravilnik o opravljanju dela na domu zaradi izjemnih okoliščin

Pravilnik o izvajanju videonadzora v šolski stavbi in športni dvorani Gimnazije Nova Gorica

Letni delovni načrt Gimnazije Nova Gorica za šol. l. 2022/23

Sklep o ukinitvi dobrodelnega sklada “Zlati oreh” in ustanovitvi Šolskega sklada Gimnazije Nova Gorica

Pravila šolskega sklada

Pravilnik o volitvah in razrešitvi članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda – predstavnikov delavcev v svet zavoda

Vpisnica in izjave (soglasja) dijaka

Prijava spremembe osebnih podatkov

Vloga za dodelitev sredstev

Predlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada (obrazec z navodili)

 

 

 

Šolska pravila

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Protokol ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v VIZ (2022)

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ 

 

Hišni red (2020)

Hišni red – aneks (2021)

Krovna informacijska varnostna politika

Informacijska varnostna politika za področje IKT

Informacijska varnostna politika za uporabnike

Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in priznanj

Pravilnik o postopku prijave na organizirane šolske aktivnosti

Vloga za odobritev odsotnosti dijaka od pouka

Vloga za zamujanje / predčasno odhajanje od pouka

Ocenjevanje

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Kriteriji ocenjevanja: SLO, MAT , ANG, TJ 2/3, ZGO, ŠVZ, GEO, BIO, KEM, FIZ, FIL/PSI/SOC, INF, ITS2, likovni_predmeti/UZG, gledališče/film/glasba

Sklep o usklajenih pravilih, načrtih in rokih ocenjevanje znanja Gimnazije Nova Gorica za šolsko leto 2020/2021

 

Prijavnica k izpitu

Prijavnica k izpitu – IZREDNI

Vloga za pogojni vpis 

Vloga za uveljavljanje izvenšolskih aktivnosti kot OIV

Prilagajanje šolskih obveznosti dijakom

Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli Merila za uveljavljanje prilagoditev šolskih obveznosti

Vloga za prilagoditev obveznosti nadarjenemu dijaku, dijaku športniku ali kulturniku

Vloga za prilagoditev obveznosti vrhunskemu ali perspektivnemu športniku

Potrdilo nacionalne športne panožne zveze in navodilo

Prehrana dijakov

Zakon o šolski prehrani Pravila šolske prehrane Prijavnica na šolsko malico

Storitve in najemi

  Cenik najema prostorov, vozil in administrativnih storitev

Vloga za izdajo nadomestne listine in navodilo

 

Dostopnost