ŠOLSKA KNJIŽNICA

 

Moderna šolska knjižnica gimnazije je polnopravna članica sistema Cobiss, uporabniki pa imajo dostop do večine informacijskih virov, ki so danes na voljo v Sloveniji in po svetu. Urejena je po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da lahko dijaki sami brskajo po knjižnih policah in iščejo želeno gradivo, ter popolnoma avtomatizirana. Imamo okoli 80.000 enot knjižničnega gradiva, ki vključuje knjige, DVD filme, domačo in tujo periodiko, okoli 30.000 učbenikov in drugega didaktičnega gradiva za dijake in učitelje. Dijaki lahko brezplačno uporabljajo spletno knjižnico in medknjižnično izposojo. Za učenje in samostojno delo imajo dijaki na voljo 50 in 4 računalnike v čitalnici ter bralni kotiček v knjižnici.

Knjižnica predstavlja informacijsko, učno in kulturno središče šole. S programom knjižničnega informacijskega znanja (KIZ), ki se izvaja kot del obveznih izbirnih vsebin (OIV), se neposredno vključuje v pouk.

 

URNIK IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Knjižnica je odprta od 7.30 do 15.00. Izposoja gradiva poteka med 7.30 in 11.05 in med 12.00 in 15.00.Čitalnica je v dneh pouka odprta od 6.15 do 15.45,Knjižničarka: Tina Kogoj, univ. dipl. bibliotekarka (tina.kogoj@gimng.si, tel. 05 335 8418)

 

UČBENIŠKI SKLAD

Dijaki Gimnazije Nova Gorica si učbenike (razen tistih za tuje jezike) lahko izposodijo v šoli.  Seznam učbenikov z izposojevalnino je, prav tako kot seznam delovnih zvezkov in učbenikov za tuje jezike, ki si jih morajo dijaki zagotoviti sami, objavljen na spletni strani šole.

Dijaki 2. in 1. letnika ob vračilu kompletov učbenikov ob koncu pouka v šolskem letu prevzamejo komplet učbenikov za višji letnik. Bodoči dijaki 1. letnika in dijaki 4. letnika pa učbenike prejmejo pred pričetkom novega šolskega leta, po razporedu, ki jim ga posreduje knjižničarka.

Pravila učbeniškega sklada in izjava

Seznam-učbenikov-za-izposojo -za-šol -l -2024-25 (ni sprememb)

Delovni zvezki in delovni učbeniki s cenami:       1-letnik I 2-letnik I 3-letnik I 4-letnik 

Delovne zvezke lahko naročite tudi na tej povezavi

ČLANSTVO IN IZPOSOJA

V šolsko knjižnico so včlanjeni vsi dijaki in zaposleni šole (članarine ne plačajo). Vanjo se lahko včlanijo tudi bivši dijaki in zaposleni, ki plačajo članarino za izposojo knjižničnega gradiva po veljavnem ceniku šole.

Izposojevalni roki:
– knjižno gradivo: 30 dni z možnostjo podaljšanja
– neknjižno gradivo: 7 dni
– gradivo iz posebnih zbirk:  po dogovoru s knjižničarko

Rezervacije in podaljšanje: Dijaki in zaposleni ob vpisu dobijo geslo za uporabo storitve Moja knjižnica, kjer lahko vsak preveri, katero gradivo ima izposojeno in podaljša rok vračila. Sicer pa se lahko rok izposoje gradiva podaljša osebno ali po telefonu, v času, ko je knjižnica odprta za izposojo.

Zamudnine ne obračunavamo; ob prekoračitvi roka izposoje članu pošljemo opomin (dijakom najprej po eAsistentu, nato po pošti). Članom, ki kljub večkratnem opominjanju ne vrnejo gradiva, pošljemo opomin pred izterjavo gradiva, v skrajnem primeru pa sledi izterjava.

Knjižnica nudi brezplačno medknjižnično izposojo za dijake in zaposlene, ob pogoju, da upoštevajo izposojevalni rok knjižnice, ki nam je gradivo izposodila. Roka izposoje gradiva iz medknjižnične izposoje ni mogoče podaljšati.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo je potrebno nadomestiti. O načinu nadomestitve se mora član dogovoriti s knjižničarko.

Dostopnost