NA-MA POTI

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00€

    

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.
Napredek naravoslovne in matematične pismenosti učencev bomo spremljali in evalvirali, pripravili vertikalne izvedbene kurikule VIZ za naravoslovno in matematično pismenost s strategijami prožnih oblik učenja ter vzpostavili sodelovalno timsko delo na VIZ in regijske mreže VIZ v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in obetavnih praks.

V projektu Naravoslovna in matematična pismenost – spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov bomo v načrtovanih aktivnostih sledili glavnemu cilju: razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.
V analizi stanja na področju naravoslovja in matematike ugotavljamo probleme in izzive, ki rezultirajo v potrebah po:

  • sistematičnem uvajanju naravoslovne in matematične pismenosti (z vključeno finančno pismenostjo) po celotni izobraževalni vertikali, z ustreznimi didaktičnimi pristopi (npr. učenje z raziskovanjem), vključevanjem avtentičnih situacij in povezovanjem naravoslovno-matematičnega področja z drugimi področji,
  • soočanju s kompleksnimi avtentičnimi problemi in s strategijami reševanja le-teh, z več poudarka na procesnih znanjih in vertikalnem pristopu,
  • sistematičnem vertikalnem razvijanju kritičnega mišljenja, z več zahtevnejšimi dejavnostmi,
  • premišljenem kroskurikularnem razvijanju digitalne pismenosti v okviru vseh pismenosti, s poudarkom na avtonomni rabi IKT za reševanje problemov ter algoritmičnem mišljenju,
  • ukvarjanju z odnosi do naravoslovja in matematike na vseh ravneh in vpeljevanju ustreznih didaktičnih pristopov za dvig motivacije,
  • sistematičnem in rednem povezovanju med strokovnimi delavci v VIZ za kvalitetnejše dosežke učencev.

.

 

 

Dostopnost